English
Thứ 3, 18/02/2020

03/1999/QĐ- BVHTT

Quyết định Số 03/1999/QĐ- BVHTT ngày 2 tháng 2 năm 1999 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Về việc ban hành Quy chế Hoạt động 
triển lãm mỹ thuật và Gallery

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật,

 

Quyết định

 

Điều 1: Ban hành “Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quy chế triển lãm mỹ thuật (tranh tượng) trong và ngoài nước ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-MT ngày 11 tháng 5 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Thể thao và văn bản của Vụ Mỹ thuật hướng dẫn thực hiện Quyết định số 580/QĐ-MT không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

K/T. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Thứ trưởng