English
Thứ 3, 07/04/2020

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai chương trình công tác năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 4, 01-01-2020 12:00

Chiều ngày 17/12/2019, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng trình bày báo cáo kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Cùng với sự phát triển của Cục trong nhiều năm qua, năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả vẫn làm việc với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình công tác đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai chương trình công tác năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả

Về công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 được lãnh đạo Bộ giao, Cục Bản quyền tác giả đã tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo cam kết tại Hiệp định CPTPP; Luật “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ” số 42/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 trong đó có nội dung về quyền tác giả quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu thực thi ngay Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam ngày 14/01/2019; Thực hiện cam kết tại Hiệp định CPTPP, Cục Bản quyền tác giả đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành các văn bản như Tờ trình số 93/TTr-BVHTTDL ngày 17/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ  về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng, ban hành Luật Quyền tác giả; Báo cáo số 94/BC-BVHTTDL ngày 17/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng, ban hành Luật Bản quyền; Báo cáo số 188/BC-BVHTTDL ngày 12/8/2019 đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ trì rà soát, kiến nghị sửa đổi nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, trình chính phủ hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Tờ trình số 3503/TTR-BKHCN ngày 31/10/2019; Báo cáo đánh giá tác động số 3502/BC-BKHCN ngày 31/10/2019; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp số 3501/BC-BKHCN ngày 31/10/2019; Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Quyết định số 3828/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2019); Chủ trì xây dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (Quyết dịnh số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019); Rà soát, hoàn chỉnh bộ hồ sơ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vự bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng danh mục quy định nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Bản quyền tác giả; Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về thủ tục hành chính theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia; Xây dựng quy trình nội bộ quản lý thủ tục hành chính về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường điện tử; Chuẩn bị nội dung báo cáo Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV về thực trạng và giải pháp của Bộ về xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bản quyền tác giả; dự thảo Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 ban hành Quy định về quy trình giám định tư pháp đối với quyền tác giả, quyền liên quan; dự thảo Luật Thư viện, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật điện ảnh, Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP); Trả lời 61 văn bản báo cáo rà soát góp ý xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong năm 2019, Cục đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế tổ chức 07 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn khoảng 650 lượt đại biểu: Hội nghị “Tập huấn phổ biến nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam” tại Hà Nội ngày 22/3/2019, tại Đà Nẵng ngày 06/06/2019, tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12/9/2019; Hội nghị “Đánh giá hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội ngày 23-24/5/2019; Hội thảo “Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố” tại Hà Nội ngày 10/4/2019; Hội thảo “Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả, Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm, Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn” tại Hà Nội ngày 11/4/2019; Hội thảo “Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan” tại Hà Nội ngày 9/8/2019; Phối hợp với Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức sự kiện chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/4/2019; Phối hợp với VTV24, Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Tạp chí Văn hóa (Học Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) triển khai xây dựng các chương trình truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan;

Nhằm hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, theo thường niên, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức thực hiện các hoạt động có giá trị cao về tuyên truyền bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp theo game show “Bản quyền và sáng tạo” số 1 năm 2016, số 2 năm 2017, số 3 năm 2018, Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức game show “Bản quyền và sáng tạo” tại Hà Nội vào ngày 24/10/2109, với sự tham gia của 3 trường Đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Gameshow là sân chơi đã để lại nhiều ấn tượng cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan.

Năm 2019, Cục đã tổ chức xuất bản sách “ Các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong các Hiệp định Thương mại tự do”, 05 cuốn Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan năm 2018; Cung cấp thông tin về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan năm 2018 cho Đại sứ quán Hoa Kỳ, thông tin phục vụ rà soát chính sách thương mại của Việt Nam trong khuôn khổ WTO.

Về Công tác thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Từ ngày 01/1/2019 đến ngày 12/12/2019, thụ lý, cấp 7932 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (tăng 21,25% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó Miền Bắc: 4627 Giấy chứng nhận, Miền Nam: 3110 Giấy chứng nhận và Miền Trung: 195 Giấy chứng nhận. Đã thực hiện tiếp nhận, thụ lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 182 hồ sơ. Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu của công tác cải cách hành chính. Tìm, cung cấp bản sao hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cho các phòng, các cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu là 55 hồ sơ. Thực hiện ghi nhận hoạt động của của 10 tổ chức tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Về Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời nghiệp vụ về quyền tác giả quyền liên quan

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trả lời nghiệp vụ là một trong những công tác quan trọng trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, năm 2019, Cục đã tiếp nhận, thụ lý và đã trả lời, giải quyết 14 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo trình tự thủ tục quy định; giải quyết 07 yêu cầu cung cấp thông tin, chứng cứ, ý kiến chuyên môn thuộc thẩm quyền theo văn bản của các cơ quan tiến hành tố tụng, đáp ứng chất lượng và thời gian quy định; giải quyết 01 vụ việc giám định tư pháp về chương trình máy tính. Trả lời nghiệp vụ cho các cơ quan và công dân về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là 45 vụ việc.

Về Quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa

Năm 2019, Cục tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Tổng Cục Du lịch; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ đào tạo) triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao về công nghiệp văn hóa (Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL ngày 27/9/2018); theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ; Chủ trì, phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức Tọa đàm về phương pháp xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa; hướng dẫn các đơn vị có liên quan xác định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo các đề án xây dựng thương hiệu quốc gia cho 05 ngành công nghiệp văn hóa. Đến nay, đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Dự thảo đề án xây dựng thương hiệu quốc gia của ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh là Nghệ thuật sơn mài Việt Nam và Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam.; Góp ý và xây dựng nội dung về phát triển công nghiệp văn hóa tại Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 về “Thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Trong năm 2019, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế thông qua các chương trình đàm phán, thực hiện cam kết về quyền tác giả, quyền liên quan; Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện; Góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam; Dự thảo Kế hoạch triển khai Hiệp định EVFTA; Dự thảo Tờ trình Chính phủ phê chuẩn Hiệp định EVFTA; Tham dự các Phiên đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP). Hiệp định này đã kết thúc nội dung đàm phán về Sở hữu trí tuệ, dự kiến các nước tham gia sẽ thống nhất và ký kết trong năm 2020; Tham gia các phiên họp Nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ của ASEAN; Tham gia triển khai các sáng kiến về quyền tác giả, quyền liên quan trong Chương trình hành động của ASEAN về Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 – 2025; Tham dự các phiên họp thường niên Đại hội đồng, Ủy ban thường trực về quyền tác giả, quyền liên quan của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, các hội nghị, hội thảo quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức tại Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia,...; tổ chức các đoàn công tác khảo sát hệ thống quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa tại Nhật Bản, Hàn Quốc; Tổ chức đón tiếp 13 đoàn với 27 lượt người (UKIPO, Norcode, KCC, KCOPA, JCO, CODA, NCAC, Đại sứ quán Hoa Kỳ, USPTO, USTR, WIPO, CISAC, IFPI, UNDP, MPA v.v…) làm việc với Cục Bản quyền tác giả về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;  Rà soát các vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; Dự thảo Kế hoạch gia nhập WCT, WPPT, lấy ý kiến góp ý của Vụ Chính sách Thương mại Đa biên (Bộ Công Thương), Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp) và Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao);

Về Công tác quản lý các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thông qua các buổi làm việc với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam về việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan(ngày 24/01/2019); Trả lời Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam về việc hoạt động đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (Công văn số 45/BQTG-QLQTGQLQ ngày 21/02/2019);Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về việc thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam (Công văn số 131/BQTG-QLQTGQLQ ngày 03/5/2019) và Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (Công văn số 400/BQTG-QLQTGQLQ ngày 11/11/2019).

Về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục Bản quyền tác giả tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thụ lý giải quyết 05 vụ giám định quyền tác giả, đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật, nhận được sự đồng thuận của cả 2 bên.Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ của các vụ giám định; Soạn thảo các công văn liên quan đến hoạt động của Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thao và Du lịch Lê Quang Tùng  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự kiến chương trình công tác năm 2020, Cục Bản quyền tác giả sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Theo chương trình, kế hoạch, năm 2020, Cục Bản quyền tác giả tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật, thực hiện đề án

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án Luật sửa đổi, bổ sung  Luật Sở hữu trí tuệ phần quyền tác giả, quyền liên quan; Tổng hợp các Đề án xây dựng thương hiệu quốc gia của 05 ngành công nghiệp văn hóa; đề xuất xây dựng Đề án thương hiệu quốc gia cho các ngành công nghiệp văn hóa báo cáo Bộ trưởng trình Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục thực hiện các Đề án, Chiến lược, cụ thể là Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong giai đoạn 2018-2020”.

Về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo

Cục Bản quyền tác giả tiếp tục tổ chức các hội nghị hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan trong CPTTP và EVFTA cho cán bộ quản lý, thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan: các Bộ, ngành (Thông tin truyền thông, Công an, Hải quan, Tòa án, Viện Kiểm sát, quản lý thị trường ...), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh tra sở, Phòng nghiệp vụ ...) tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Hội thảo, Diễn đàn, tọa đàm về quyền tác giả, quyền liên quan, công nghiệp văn hóa theo các chương trình hợp tác với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Về công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện các công việc theo Kế hoạch của Ban hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tham dự đàm phán các Hiệp định thương mại tự do; các phiên họp nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ của ASEAN theo quyết định của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả và Hiệp ước về cuộc biểu diễn, bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thê giới (rà soát pháplý, nghĩa vụ, đánh giá tác động khi tham gia); Tổ chức thực hiện các chương trình công tác, hội nghị, hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan theo chương trình, kế hoạch hợp tác với WIPO, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các quốc gia, tổ chức khác; tiếp đón các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Cục Bản quyền tác giả.

Về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện việc thực hiện thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 theo yêu cầu;  Xây dựng phần mềm đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tương thích với Công dịch vụ công và một cửa điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tránh việc nhập dữ liệu 2 lần).

Về các nhiệm vụ thường xuyên

Cục Bản quyền tác giả thụ lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan; xuất bản Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; số hóa hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; công tác tài chính, kế toán; công tác tổ chức, cán bộ; tổng hợp báo cáo; thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, ... đảm bảo thực hiện tốt theo chương trình công tác năm 2020 của Cục; kiện toàn tổ chức, bộ máy của Cục theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng đánh giá năm 2019 Cục Bản quyền tác giả đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác được Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo đúng tiến độ về thời gian và bảo đảm chất lượng của công việc. Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa từng bước đạt được những kết quả cụ thể: hệ thống các chính sách, quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung và ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Trong năm 2020, Cục Bản quyền tác giả, bên cạnh việc thực thực các nhiệm vụ được giao theo chức năng, quyền hạn của mình, Cục cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia.

Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Tùng, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự nghiệp phát triển bản quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa./.

Thanh Tú