English
Thứ 3, 18/02/2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 2, 25-02-2019 02:52

      Nhằm phát huy quyền dân chủ cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, sáng ngày 20/02/2019, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Hội nghị diễn ra với đông đủ các công chức, viên chức và người lao động Cục Bản quyền tác giả.

      Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2018, triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động nội dung thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động năm 2019 và Báo cáo công khai tài chính năm 2018.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và ông Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch Công đoàn Cục Bản quyền tác giả Chủ tọa Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đi sâu triển khai việc phân công nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Bản quyền tác giả. Năm 2019, được đánh giá là năm sẽ phải thực hiện nhiều công việc theo kế hoạch phân công của Cục. Với 34 đầu mục công việc lớn, Cục Bản quyền tác giả sẽ lần lượt triển khai các công việc theo thời hạn hoàn thành trong bảng phân công nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng thời Cục trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để đưa hoạt động bảo hộ bản quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa hỗ trợ thiết thực cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

      Tiếp theo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch Công đoàn Cục Bản quyền tác giả báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng thi đua năm 2019. Trong công tác hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, ngay từ đầu năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, Cục đã chủ động tổ chức thực hiện hoàn thành có kết quả đối với các công việc trong chương trình công tác và những nhiệm vụ ngoài kế hoạch theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với những thành tích chung của Cục, năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã được tặng thưởng “Cờ Thi đua xuất sắc” của Bộ VH,TT&DL, có 29 lượt cán bộ, công chức, viên chức được tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, từ cấp Cục đến cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

      Có được kết quả trên, đó là sự tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được những năm qua, sự phấn đấu nỗ lực, xác định trách nhiệm, bổn phận của người công chức, viên chức, khắc phục mọi khó khăn đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả; sự lãnh đạo của Chi Bộ, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Lãnh đạo Cục; sự thống nhất và phối hợp công tác theo nguyên tắc hoạt động của các tổ chức, giữa Lãnh đạo Chính quyền với Cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia và Hội Cựu chiến binh trong các hoạt động, đã tạo nên sức mạnh tập thể đối với các hoạt động mà trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thêm vào đó là sự hợp tác tích cực của cơ quan với các Cục, Vụ, các Cơ quan trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

      Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra phương hướng thi đua năm 2019 trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

      Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được đề ra là tập trung vào việc đẩy mạnh công tác chuyên môn của cơ quan với chất lượng cao, xây dựng hoàn thiện thể chế, văn bản pháp luật, tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án và các kế hoạch hành động của Cục... Cục Bản quyền tác giả cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Cục trong việc thực hiện các đề án, kế hoạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia các hoạt động chuyên môn của Cục; tích cực học tập nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội và chuyên môn nghiệp vụ; ngoài nhiệm vụ thường xuyên, mỗi phòng, đơn vị trực thuộc Cục phải có được những dấu ấn cho năm 2019.

​​​​​​​

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà đọc báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị

      Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động trong cơ quan là nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. Thay mặt Ban Thanh tra nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 về các mặt hoạt động của cơ quan, thực hiện các chế độ chính sách của người lao động đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và phương hướng công tác năm 2019.

​​​​​​​

Đồng chí Bùi Thị Kim Phượng, Kế toán trưởng Cục Bản quyền tác giả đọc báo cáo tài chính tại Hội nghị

      Tiếp theo Hội nghị, Đồng chí Bùi Thị Kim Phượng – Kế toán trưởng Cục Bản quyền tác giả đã đọc bản báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Cục Bản quyền tác giả.

      Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa cơ quan tiếp tục phát triển. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, viên chức phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, trong thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, hoàn thiện quy trình, quy chế cơ quan và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, với mục tiêu xây dựng Cục Bản quyền tác giả phát triển bền vững./.

          Lê Hương