English
Thứ 3, 07/04/2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Bản quyền tác giả

Thứ 5, 28-06-2018 09:23

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Cục Bản quyền tác giả

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 126 /QĐ-BQTG ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả)

_____________________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Cục Bản quyền tác giả, bao gồm: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức, người lao động của Cục; chế độ làm việc và quan hệ công tác chủ yếu.

2. Quy chế này áp dụng đối với Cục Bản quyền tác giả, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục, các công chức, viên chức, người lao động của Cục và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Cục Bản quyền tác giả là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; trụ sở đặt tại số 33 ngõ 294/2 đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Cục Bản quyền tác giả có tên giao dịch quốc tế là Copyright Office of Vietnam, viết tắt là COV.

4. Cục Bản quyền tác giả có trang thông tin điện tử là www.cov.gov.vn.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

1. Chức năng của Cục Bản quyền tác giả: tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hoá trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả: bao gồm 19 nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả: được quy định tại Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bao gồm:

3.1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

d) Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế;

đ) Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa.

3.3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cục

1. Chức năng

Văn phòng là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ; tổng hợp, thi đua, khen thưởng; quản trị; cải cách hành chính và các công việc khác.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Nghiên cứu xây dựng đề án về tổ chức, bộ máy của Cục Bản quyền tác giả; chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức trực thuộc; quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Bản quyền tác giả; tổ chức và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Cục Bản quyền tác giả; đề xuất việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức; xây dựng chức danh tiêu chuẩn công chức quản lý Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức và kiểm tra thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các thủ tục về chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Bản quyền tác giả.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục Bản quyền tác giả; hồ sơ nội vụ theo quy định.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

2.2. Công tác quản lý tài chính, tài sản:

- Lập dự toán ngân sách năm của Cục Bản quyền tác giả; tham mưu và thực hiện chi tiêu ngân sách trong phạm vi dự toán được cấp theo các quy định về tài chính hiện hành.

- Thực hiện quản lý, theo dõi, báo cáo về tài sản của Cục Bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách.

2.3. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ: tiếp nhận công văn đến, chuyển phát công văn đi; lưu trữ, bảo quản, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật.

- Quản lý con dấu cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu các loại của cơ quan theo quy định của Nhà nước và Cục trưởng.

2.4. Công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng:

-  Xây dựng báo cáo tổng hợp định kỳ về hoạt động của cơ quan theo quy định của Bộ và của Cục trưởng. Lập lịch công tác của cơ quan. Truyền đạt các quyết định của Cục trưởng đến các Phó Cục trưởng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức sự nghiệp trực thuộc.

- Theo dõi, tổng hợp về thi đua, khen thưởng; đề xuất khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả; thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng của Cục; hướng dẫn lập hồ sơ thi đua khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

2.5. Công tác quản trị:

- Tổ chức các điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu quản lý của Cục Bản quyền tác giả.

- Mua sắm trang thiết bị và các phương tiện vật chất phù hợp, đảm bảo cho mọi hoạt động của cơ quan.

- Quản lý, điều hành việc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các loại tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của cơ quan.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự, an ninh, văn minh công sở của cơ quan.

2.6. Thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; giữ vai trò đầu mối của công tác cải cách hành chính tại cơ quan.

2.7. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; với Ban chấp hành Công đoàn Cục Bản quyền tác giả chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho công chức, viên chức của cơ quan.

2.8. Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Chức năng

Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo chỉ đạo của Cục trưởng. Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.2. Tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Cục trưởng phân công.

2.3. Nghiên cứu xây dựng quy định về việc cung cấp, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.4. Tham mưu, giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.5. Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc về Nhà nước.

2.6. Quản lý các hoạt động chuyên môn của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2.7.  Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Thụ lý hồ sơ, tiến hành các thủ tục theo trình tự quy định của pháp luật, trình Cục trưởng cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ Giám định viên, Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

2.8. Thụ lý hồ sơ, đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2.9. Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan Cục Bản quyền tác giả có thành tích trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

2.10. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.11. Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chức năng

Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thụ lý hồ sơ, tiến hành các thủ tục theo trình tự quy định của pháp luật, trình Cục trưởng cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2.4. Lưu trữ và quản lý hồ sơ, dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

2.5. Xây dựng bản thảo Niên giám quyền tác giả, quyền liên quan để xuất bản theo định kỳ.

2.6. Thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính theo chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền quy định.

2.7. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và các đề án theo yêu cầu của Cục trưởng.

2.8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.9. Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

1. Chức năng

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức các hoạt động thông tin và hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến thông tin, hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.2. Thực hiện và tổ chức thực hiện việc tổng hợp, cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở trong nước và quốc tế.

2.3. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng phương án đàm phán các Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Rà soát, hệ thống hóa các Điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.4. Xây dựng kế hoạch, chương trình dự án hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức, hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện các điều ước uốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Tổ chức và phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho cán bộ quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và các đối tượng khác có liên quan.

2.6. Tổ chức thông tin và quản lý thông tin trên Website Quyền tác giả Việt Nam; quản trị mạng thông tin nội bộ.

2.7. Tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện thủ tục cho các đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với Cục Bản quyền tác giả; thực hiện các công việc lễ tân đối ngoại của Cục.

2.8. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án theo yêu cầu của Cục trưởng.

2.9. Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan Cục Bản quyền tác giả có thành tích trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

2.10. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.11. Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa

1. Chức năng

 Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng tham mưu, tác nghiệp giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch về phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền theo chỉ đạo của Cục trưởng;

2.2. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và cập nhật Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân, làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

2.3. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và cập nhật Bộ chỉ số dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý.

2.4. Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân về việc cung cấp và sử dụng các sản phẩm dịch vụ liên quan đến công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền.

2.5. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cơ chế, chính sách, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phát triển công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền.

2.6. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thống kê, tổng hợp thông tin về công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các dự án quốc gia và quốc tế về phát triển công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền.

2.8. Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị có thành tích trong công tác phát triển công nghiệp văn hóa, các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền.

2.9. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chức năng

Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức sự nghiệp trực thuộc của Cục Bản quyền tác giả, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Trình Cục trưởng kế hoạch công tác tháng, quý, năm, kế hoạch hoạt động dài hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2. Tư vấn chuyên môn, pháp luật về giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

2.3. Xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu thông tin về quyền tác giả, quyền liên quan để phục vụ hoạt động giám định.

2.4. Tiếp nhận và thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo trưng cầu, yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2.5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, toạ đàm, hội nghị, hội thảo về giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực được giao theo quy định của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

2.8. Quản lý nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

2.9. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao và các nguồn thu nộp khác theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Bản quyền tác giả.

2.10. Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả giao.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1

Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức lãnh đạo, quản lý

Điều 10. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả:

1. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm; là người lãnh đạo cao nhất của Cục; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và về việc thi hành nhiệm vụ của  công chức, viên chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ của Cục trưởng

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Cục Bản quyền tác giả, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật, Cục trưởng tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục Bản quyền tác giả phù hợp với thực tiễn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được duyệt.

2.2. Điều hành các mặt công tác; nhân danh Cục Bản quyền tác giả tổ chức các cuộc họp; phân công công việc cho các Phó Cục trưởng, giao nhiệm vụ cho các Trưởng phòng; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

2.3. Báo cáo, xin ý kiến và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách về những việc phát sinh ngoài chương trình, kế hoạch công tác và vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình.

2.4. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Cục Bản quyền tác giả; theo dõi, đề xuất với Bộ trưởng về hệ thống tổ chức quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng chức danh đầy đủ và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các chức danh công chức quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên sau khi Bộ trưởng quyết định.

2.5. Giải quyết theo thẩm quyền đối với đề nghị của tổ chức, cá nhân; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan.

2.6. Xây dựng và củng cố mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành văn hoá, thể thao, du lịch, với tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức xã hội khác thuộc Cục Bản quyền tác giả; tiếp thu và nghiên cứu trả lời các ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức thực hiện nghĩa vụ với chính quyền địa phương.

2.7. Xác lập các biện pháp bảo vệ bí mật công tác, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan.

2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản theo chế độ hiện hành; thực hiện các quy định về công khai tài chính.

2.9. Quản lý công chức, viên chức thuộc Cục Bản quyền tác giả về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức để xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực; cung cấp thông tin, hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức làm việc hiệu quả; xây dựng môi trường làm việc tích cực; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Giải quyết và tổ chức thực hiện các công việc khác theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

3. Thẩm quyền của Cục trưởng

3.1. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với Phó Cục trưởng; phân công công việc cho Phó Cục trưởng; giao nhiệm vụ cho Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng và chuyên viên khi cần thiết; đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thi nâng ngạch, nâng lương đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3.2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, thi hành kỷ luật, nâng lương đối với công chức, viên chức của Cục theo Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và phân cấp của Bộ trưởng.

3.3. Ban hành tất cả các văn bản của Cục Bản quyền tác giả; ra các quyết định để điều hành các mặt công tác nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục Bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ trưởng.

Điều 11. Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả

1. Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bổ nhiễm, miễn nhiệm theo quy định. Phó Cục trưởng là người giúp việc cho Cục trưởng, được Cục trưởng phân công phụ trách một số công việc hoặc lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công, về việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuộc quyền.

2. Trong phạm vi công việc được Cục trưởng phân công, Phó Cục trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đối với công việc hoặc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách trình Cục trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt và xử lý các công việc phát sinh trong phạm vi được phân công phụ trách.

2.2. Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý) với Cục trưởng về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác (và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch); đề xuất ý kiến đối với công việc được phân công phụ trách.

2.3. Tham gia ý kiến với Cục trưởng trong việc chỉ đạo các mặt trong công tác của Cục; phối hợp với Phó Cục trưởng khác trong việc thực hiện công việc có liên quan.

2.4. Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng, được thay mặt Cục trưởng ký ban hành một số văn bản liên quan đến công việc được phân công, gửi Cục trưởng 01 bản để báo cáo, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nội dung, hình thức văn bản đã ký ban hành.

2.5. Khi Cục trưởng đi công tác, Phó Cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền chịu trách nhiệm điều hành công việc của Cục và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được uỷ quyền, phối hợp với Phó Cục trưởng khác bàn bạc giải quyết công việc; thực hiện nhiệm vụ của Phó Cục trưởng khác vắng mặt khi được Cục trưởng phân công; chịu trách nhiệm và báo cáo trước Cục trưởng về những việc đã giải quyết; thông báo với Phó Cục trưởng vắng mặt về những việc đã giải quyết thay.

Điều 12. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (gọi chung là Trưởng phòng) là người được Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp. Trưởng phòng điều hành công việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ công việc của Phòng; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và phải báo cáo công việc trước Cục trưởng và Phó Cục trưởng phụ trách; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuộc quyền.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng, kế hoạch công tác của Cục, Trưởng phòng tổ chức xây dựng kế hoạch công tác của Phòng trình Cục trưởng duyệt; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của các công chức, viên chức thuộc Phòng;

2.2. Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng đã được duyệt; điều hành các hoạt động theo tiến độ đã được xác định, đảm bảo chất lượng công việc;

2.3. Trực tiếp thực hiện ít nhất một công việc chính của Phòng; phân công công việc hợp lý phù hợp tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh và tình hình thực tế cho Phó trưởng phòng và công chức, viên chức thuộc Phòng; sắp xếp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Phòng;

2.4. Báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất các mặt công tác của Phòng trước Cục trưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả công tác và xây dựng chương trình, biện pháp công tác thời gian tiếp theo của Phòng;

2.5. Phối hợp với các Trưởng phòng khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan;

2.6. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức của Phòng;

2.7. Quản lý công chức, viên chức thuộc Phòng; quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản của Cục giao cho Phòng sử dụng theo quy định của pháp luật và của Cục trưởng.

Chánh Văn phòng quản lý và sử dụng con dấu cơ quan theo quy định của pháp luật và của Cục trưởng; quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật tại trụ sở cơ quan theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Phó Chánh văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

1. Phó Chánh văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người được Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp. Phó Trưởng phòng là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công, Phó Trưởng phòng có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đối với công việc được phân công phụ trách trình Trưởng phòng; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác sau khi được Cục trưởng phê duyệt và xử lý các công việc phát sinh trong phạm vi được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng công việc;

2.2. Trực tiếp thực hiện ít nhất một công việc chính của Phòng; sắp xếp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của lĩnh vực công việc được phân công phụ trách;

2.3. Thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các công việc phát sinh ngoài kế hoạch; đề xuất ý kiến đối với công việc được phân công phụ trách;

2.4. Tham gia ý kiến với Trưởng phòng trong việc điều hành công việc của Phòng; phối hợp với Phó Trưởng phòng khác thuộc Phòng trong việc thực hiện công việc có liên quan;

2.5. Khi Trưởng phòng đi vắng, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành công việc của Phòng và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng phòng về những việc đã giải quyết khi thừa uỷ quyền.

Mục 2

Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức, viên chức

Điều 14. Nhiệm vụ của công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức trong Cục chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng và trước người phụ trách trực tiếp về việc thi hành nhiệm vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; chấp hành sự điều động, phân công công tác của cấp trên.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công chức, viên chức có quyền đề xuất ý kiến, bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên, nhưng phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trưởng phòng và Cục trưởng.

3. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của Cục. Đấu tranh chống tiêu cực, tự do vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và trong sinh hoạt hàng ngày tại nơi làm việc.

4. Tích cực hoàn thành công việc được giao, khắc phục khó khăn trong khi thi hành công vụ, đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy sáng tạo, đề xuất ý kiến cải tiến lề lối làm việc.

5. Nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật công tác, bảo vệ tài sản của cơ quan;

6. Kết thúc năm công tác, công chức, viên chức phải tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng và rèn luyện và tự đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

Điều 15. Quyền lợi của công chức, viên chức:

1. Công chức, viên chức được hưởng đầy đủ các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức, các quy định hiện hành của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của Cục Bản quyền tác giả.

2. Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác của Cục và các nội dung khác theo quy định của Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

3. Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được tham gia ý kiến với lãnh đạo các cấp nhằm củng cố mối đoàn kết, xây dựng nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Chương VI

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 Điều 16. Chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Cục làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thủ trưởng quyết định. Cục trưởng điều hành chương trình, kế hoạch công tác chung của Cục; định kỳ hoặc bất thường tổ chức kiểm tra công việc của các Phòng hoặc cá nhân. Những vấn đề cần trao đổi, thảo luận trong Lãnh đạo Cục, Cục trưởng là người quyết định cuối cùng.

2. Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng và Phó Cục trưởng có thể giao việc trực tiếp cho công chức, viên chức. Công chức, viên chức nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Cục trưởng, Phó Cục trưởng phải báo cáo lại cho Trưởng phòng của mình về công việc được giao. Cục trưởng có quyền thành lập và chấm dứt hoạt động của các Tổ công tác để thực hiện công việc chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất của Cục.

3. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời kỳ, Cục trưởng có thể trực tiếp giải quyết công việc đã phân công cho Phó Cục trưởng, điều chỉnh việc phân công cho Phó Cục trưởng; điều chỉnh một số nhiệm vụ cụ thể giữa các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Trưởng phòng có thể trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Trưởng phòng hoặc điều chỉnh sự phân công trong Lãnh đạo Phòng và công chức, viên chức thuộc Phòng.

4. Công chức, viên chức của Cục chỉ tham gia vào các công việc ngoài phạm vi được phân công khi được Trưởng phòng đồng ý hoặc do Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách phân công, điều động. Công chức, viên chức được Cục trưởng, Phó Cục trưởng điều động, phân công nhiệm vụ mới phải báo cáo với Trưởng phòng về việc nhận điều động, phân công nhiệm vụ mới.

5. Các vướng mắc phát sinh về phạm vi công việc của cấp nào do thủ trưởng trực tiếp của các cấp đó giải quyết. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu công chức, viên chức phát hiện mình đang giải quyết công việc thuộc lĩnh vực của công chức khác hoặc của Phòng khác thì phải báo cáo với thủ trưởng trực tiếp.

6. Mỗi công chức, viên chức có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho mình và tham gia lập kế hoạch công tác của Tổ, Phòng và của Cục theo quy định của Cục trưởng; thực hiện kiểm điểm công tác theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

7. Việc phát ngôn với danh nghĩa Cục Bản quyền tác giả của công chức, viên chức thuộc Cục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị, hội thảo phải được sự đồng ý của Cục trưởng.

Điều 17. Chế độ làm việc của Cục trưởng

1. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Cục trưởng điều hành các chương trình, kế hoạch công tác của Cục, kể cả công việc phát sinh ngoài kế hoạch; điều phối công việc giữa các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức sự nghiệp trực thuộc; thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ và bất thường, giải quyết kịp thời những phát sinh và vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ; thực hiện chế độ giao ban, hội nghị để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác và những việc cần giải quyết trong từng thời gian.

3. Định kỳ hoặc đột xuất Cục trưởng triệu tập các Phó Cục trưởng, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ họp, giao ban, kiểm điểm công việc, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác và giải quyết các công việc quan trọng khác. Kỳ hạn họp và giao ban do Cục trưởng ấn định phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế. Ngoài các thành viên trên, Cục trưởng có thể triệu tập thêm các thành viên khác tham dự cuộc họp, giao ban theo yêu cầu công việc và tình hình thực tế. Các thành viên được triệu tập họp có trách nhiệm báo cáo về công việc được phân công và đề xuất kiến của mình với Cục trưởng để Cục trưởng có ý kiến chỉ đạo triển khai công việc.

4. Khi đi công tác, Cục trưởng uỷ quyền cho một Phó Cục trưởng giải quyết công việc của Cục. Việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản và thông báo tới toàn thể công chức, viên chức thuộc Cục biết để thực hiện.

5. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, Cục trưởng tổ chức họp,hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; chỉ đạo việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc và các công chức, viên chức của Cục. Hàng quý, Cục trưởng thông báo kết quả các mặt công tác với công chức quản lý các cấp của Cục, Chi uỷ và Ban chấp hành Công đoàn.

6. Cục trưởng phối hợp với Chi uỷ và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức vào cuối năm công tác hoặc hội nghị bất thường, đảm bảo nội dung của hội nghị được quy định trong Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

7. Sau mỗi năm công tác, Cục trưởng thực hiện việc kiểm điểm công tác của tập thể Lãnh đạo Cục và tự kiểm điểm cá nhân trong Hội nghị công chức, viên chức; chỉ đạo việc tự kiểm điểm của công chức quản lý các cấp trước tập thể công chức, viên chức của từng Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp trực thuộc, và việc tự kiểm điểm công tác của các công chức, viên chức.

8. Cục trưởng định kỳ tiếp xúc với công chức, viên chức của Cục, tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức; phối hợp với Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Quan hệ với Lãnh đạo Bộ

1. Cục trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của Bộ trưởng, của người thừa lệnh, thừa uỷ quyền Bộ trưởng. Khi có căn cứ xác định quyết định của người thừa lệnh, thừa uỷ quyền Bộ trưởng có điểm trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định đó thì phải báo cáo lên Bộ trưởng và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

2. Cục trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác theo quy định với Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách và với người thừa lệnh, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng.

3. Cục trưởng đề cao trách nhiệm cá nhân, sử dụng đúng quyền hạn, không chuyển việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Bản quyền tác giả lên Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc sang Vụ, Cục khác; không giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ, Cục khác. Nếu phát hiện Cục Bản quyền tác giả đã tiếp nhận phân công hoặc giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác, Cục trưởng phải báo cáo Bộ trưởng và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Điều 19. Quan hệ với các Vụ tổng hợp, Văn phòng, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Thủ trưởng của Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Vụ tổng hợp để giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trên.

2. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả tạo điều kiện để công chức, viên chức của Cục trao đổi, bàn bạc công việc, cung cấp thông tin; cử công chức, viên chức tham gia giải quyết công việc có liên quan với các Vụ tổng hợp, Văn phòng và Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 20. Quan hệ với các Vụ, Cục chuyên ngành

1. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả tham khảo ý kiến của Thủ trưởng các Vụ, Cục chuyên ngành khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Cục, Vụ liên quan. Những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, Cục trưởng chủ động làm việc với các Vụ, Cục có liên quan, sau đó trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả tạo kiều kiện để công chức, viên chức của Cục trao đổi, bàn bạc công việc, cung cấp thông tin; cử công chức, viên chức tham gia giải quyết các việc có liên quan với các Cục, Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 21. Quan hệ với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm hướng dẫn các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hoá ở địa phương; lập kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

2. Cục trưởng thường xuyên trao đổi thông tin, nghiệp vụ với Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ các địa phương về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, công tác phát triển công nghiệp văn hoá; phối hợp với Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và thực hiện các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Điều 22. Quan hệ với các Bộ, ngành, với nước ngoài

Khi quan hệ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Cục với các Bộ, ngành có liên quan ở trong nước, với nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phải tuân theo pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

Điều 23. Quan hệ với Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ

Cục trưởng thường xuyên trao đổi, phối hợp với Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ, Thường trực Công đoàn Bộ trong các công tác có liên quan; tạo điều kiện cho tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Cục Bản quyền tác giả hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Điều 24. Quan hệ với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở của Cục Bản quyền tác giả

1. Quan hệ với Chi uỷ:

1.1. Phối hợp với Chi uỷ vận động, giáo dục đoàn viên của các tổ chức quần chúng thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn.

1.2. Đối với các chương trình, kế hoạch công tác chung của Cục, công tác quy hoạch, đề bạt, điều động công chức, viên chức thuộc Cục, Cục trưởng sẽ lấy ý kiến của cấp uỷ trước khi quyết định.

1.3. Phối hợp với Chi uỷ đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

1.4. Định kỳ Cục trưởng báo cáo trước Chi bộ về việc thực hiện kế hoạch công tác và chương trình công tác tiếp theo.

2. Quan hệ với Ban chấp hành Công đoàn:

2.1. Cục trưởng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2.2. Cục trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ; khuyến khích tổ chức công đoàn đề xuất và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

3. Quan hệ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

3.1. Cục trưởng phối hợp với Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Cục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, vận động đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ công chức của mình.

3.2. Cục trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc học tập về văn hoá, chính trị, chuyên  môn, nghiệp vụ, tìm hiểu về Đảng và các hoạt động văn hoá, thể thao, phát huy sáng kiến trong công tác và xây dựng đơn vị.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trách  nhiệm thực hiện:

1.  Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Quy chế này trong công chức, viên chức thuộc Cục.

2. Tất cả công chức, viên chức của Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Những tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Quy chế sẽ được khen thưởng; những tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc phát hiện những quy định chưa phù hợp, công chức, viên chức của Cục Bản quyền tác giả đề xuất ý kiến qua Chánh Văn phòng để báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Nguyên Hùng