English
Thứ 3, 07/04/2020

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Thứ 6, 29-06-2018 08:35

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan

giữa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vàBộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (sau đây gọi chung là “HaiBên” và gọi riêng là “Bên”).

Nhận biết tầm quan trọng về hợp tác song phương giữa HaiBên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan (sau đây gọi chung là quyền tác giả) nhằm đảm bảo hài hòa giao lưu văn hóa giữa HaiBên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu biết lẫn nhau giữa HaiBên đồng thời phát triển các đơn vị văn hóa của HaiBên.

Mong muốn mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa HaiBên nhằm tăng cường bảo hộ quyền tác giả bằng cách thiết lập một cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và phối hợp tổ chức các diễn đàn và các hoạt động khác.

Đã thỏa thuận như sau:

I. Mục đích

Mục đích của Bản ghi nhớ này là nhằm thiết lập một khuôn khổ chung về hợp tác song phương giữa HaiBên về quyền tác giả thông qua trao đổi thông tin,những kinh nghiệm bổ íchvà tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực.

II. Các lĩnh vực hợp tác

Với mục đích đã nêu, Hai Bên dự định hợp tác trong các lĩnh vực sau:

A. Đẩy mạnh bảo hộ quyền tác giả (bao gồm môi trường số).

B. Tăng cường các biện pháp chống vi phạm quyền tác giả.
C. Phát triển quản lý tập thể quyền tác giả.

D. Nâng cao nhận thức về quyền tác giả.

E. Mở rộng xây dựng năng lực trong lĩnh vực quyền tác giả.

III. Ngân sách

Việc thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động hợp tác sẽ tùy thuộc vào khả năng đáp ứng yêu cầu kinh phí trong ngân sách hàng năm để tham gia các hoạt động hợp tác.

IV. Trách nhiệm của Hai Bên

A. Dựa vào Bản ghi nhớ này, Hai Bên có thể cùng xây dựng bản kế hoạch hàng năm để đưa ra các hoạt động cụ thể cần thiết diễn ra hàng năm, và có thể bổ sung và sửa đổi bản kế hoạch thông qua sự đồng ý của HaiBên.

B.Mỗi Bên sẽ cử ra một cán bộ làm đầu mối liên hệ, có trách nhiệm kết nối các nội dung bằng lời hoặc bằng văn bản trong phạm vi của Bản ghi nhớ này.

V. Các giới hạn

A. Bản ghi nhớ này không phải là văn bản ràng buộc pháp lý và sẽ không ảnh hưởng đến trách nhiệm của cả hai nước trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà hai nướcđã tham gia hoặc việc thực hiện các quy định pháp luật quốc gia về quyền tác giả của hai nước.

B. Nếu không được sự đồng ý của Bên kia, không Bên nào được tiết lộ các thông tin có được của bên kia thông qua việc hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này mà theo quy định của pháp luật Bên kia coi là thông tin mật.

VI. Những điều khoản khác

A. Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày Hai Bên ký.

B. Bản ghi nhớ này có giá trị trong thời hạn 5 năm và được mặc nhiên gia hạn từng năm một, trừ khi một trong HaiBên thông báo cho bên kia ý định chấm dứthiệu lực của Bản ghi nhớ này bằng văn bản trước ba tháng. Việc chấm dứt hiệu lực sẽ không ảnh hưởng đến các dự án hoặc các hoạt động đang được thực hiện,trừ khi Hai Bên có quyết định khác.

C. Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung thông qua sự nhất trí bằng văn bản của Hai Bên. Mọi sửa đổi và bổ sung là một phần không thể tách rờicủaBản ghi nhớ.

D. Bất kỳ bất đồng nào nảy sinh từ việc giải thích hay thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết thông qua tham vấn giữa hai Bên.

E. Bản ghi nhớ này được ký tại... vào ngày... tháng... năm.... Bản ghi nhớ này được làm thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Anh;các bản đều chính thức và có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, sẽ căn cứ vào bản tiếng Anh.