English
Thứ 3, 18/02/2020

Hiệp hội Quản lý các tác phẩm nghe nhìn Quốc tế (AGICOA)

Thứ 2, 02-07-2018 05:30

Hiệp hội Quản lý các tác phẩm nghe nhìn Quốc tế –

The Association of International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)

Hiệp hội Quản lý các tác phẩm nghe nhìn Quốc tế (AGICOA)  là một tổ chức quản lý tập thể có tính thực thi quản lý các quyền liên quan tới truyền thông bằng cáp những tác phẩm phát thanh truyền hình.

Hiệp hội Quản lý các tác phẩm nghe nhìn Quốc tế được thành lập tháng 12/1981.

Thành viên của Hiệp hội này là các hiệp hội, tổ chức quốc gia các nhà sản xuất tác phẩm nghe nhìn hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thu tiền thù lao từ việc sử dụng những tác phẩm này.

Hiệp hội này có hai nhiệm vụ quan trọng chủ yếu là:

1/ Thực hiện đàm phán (đồng thời phối hợp với những tổ chức quốc gia thành viên) trong việc tái truyền qua cáp những tác phẩm nghe nhìn mà Hiệp hội quản lý, và

2/ Phân chia tiền thù lao cho các chủ sở hữu thông qua các tổ chức thu tiền quốc gia có thẩm quyền./.

(Website: www.agicoa. org)