English
Thứ 3, 18/02/2020

18/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin số 18/2002/QĐ-BVHTT, ngày 29 tháng 7 năm 2002 Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

 

- Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

- Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Căn cứ Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin;

- Căn cứ Quyết định số 79/2002/QĐ-TTG ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin,

 

Quyết định

 

Điều 1: Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.

Điều 2: Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Quy chế này.

Điều 3: Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho Quy chế về cấp giấy phép, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BC ngày 10 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

đã kýPhạm Quang Nghị