English
Thứ 3, 07/04/2020

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019)

Thứ 2, 18-02-2019 04:56

- Nội dung Hiệp định CPTPP: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh

- Nội dung Chương Sở hữu trí tuệ: Bản dịch Tiếng Việt không chính thức, Bản Tiếng Anh