English
Thứ 3, 18/02/2020

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)

Thứ 6, 29-06-2018 04:31

HIỆP ƯỚC VỀ CUỘC BIỂU DIỄN VÀ BẢN GHI ÂM (WPPT)

( Thông qua tại Geneve ngày 20 tháng 12 năm 1996)

 

NỘI DUNG

      

CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên quan đến các Công ước khác

Điều 2. Định nghĩa

Điều 3. Chủ thể hưởng bảo hộ theo Hiệp ước

Điều 4. Đối xử quốc gia

CHƯƠNG II: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN

Điều 5. Quyền nhân thân của người biểu diễn

Điều 6. Quyền kinh tế của người biểu diễn đối với các cuộc biểu diễn chưa được định hình

Điều 7. Quyền sao chép

Điều 8. Quyền phân phối

Điều 9. Quyền cho thuê

Điều 10. Quyền phổ biến các cuộc biểu diễn đã được định hình

CHƯƠNG III: QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM

Điều 11. Quyền sao chép

Điều 12. Quyền phân phối

Điều 13. Quyền cho thuê

Điều 14. Quyền phổ biến bản ghi âm

CHƯƠNG IV

Điều 15. Quyền hưởng thù lao từ việc phát sóng và truyền đạt tới công chúng

Điều 16. Hạn chế và ngoại lệ

Điều 17. Thời hạn bảo hộ

Điều 18. Các nghĩa vụ liên quan đến biện pháp công nghệ

Điều 19. Các nghĩa vụ liên quan đến thông tin quản lý quyền

Điều 20. Thủ tục

Điều 21. Bảo lưu

Điều 22. Thời gian áp dụng

Điều 23. Các quy định về thực thi các quyền

CHƯƠNG V: CÁC ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 24. Hội đồng

Điều 25. Vụ Quốc tế

Điều 26. Điều kiện trở thành thành viên của Hiệp ước

Điều 27. Các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp ước

Điều 28. Ký kết Hiệp ước

Điều 29. Hiệu lực của Hiệp ước

Điều 30. Ngày có hiệu lực của việc trở thành Bên ký kết của Hiệp ước

Điều 31. Rút khỏi Hiệp ước

Điều 32. Ngôn ngữ của Hiệp ước

Điều 33. Lưu giữ

 

Phần mở đầu

 

Các Bên ký kết,

Mong muốn phát triển và duy trì việc bảo hộ các quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm một cách có hiệu quả và đồng bộ nhất,

Công nhận nhu cầu về đưa ra những quy tắc quốc tế mới để tạo ra những giải pháp thoả đáng đối với những vấn đề do sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và kỹ thuật đặt ra,

Công nhận ảnh hưởng sâu rộng của sự phát triển và thành tựu của công nghệ tin học và truyền thông về sản xuất và sử dụng các cuộc biểu diễn và bản ghi âm,

Công nhận nhu cầu duy trì sự cân bằng giữa các quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất của bản ghi âm và lợi ích của đông đảo công chúng, đặc biệt là giáo dục, nghiên cứu và truy cập thông tin,

Đã thoả thuận như sau:

 

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Liên quan đến các Công ước khác

(1) Không quy định nào trong Hiệp ước này làm tổn hại đến những nghĩa vụ hiện tại mà Các Bên ký kết đã có với nhau theo Công ước Quốc tế Bảo hộ Người biểu diễn, Nhà sản xuất Bản ghi âm và các Tổ chức Phát sóng ký tại Rome, ngày 26/10/1961 (sau đây gọi tắt là "Công ước Rome").

(2) Sự bảo hộ được quy định theo Hiệp ước này sẽ giữ nguyên trạng và không ảnh hưởng đến sự bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Do vậy, không một quy định nào của Hiệp ước này có thể được giải thích làm phương hại đến sự bảo hộ đó.[1]

(3) Hiệp ước này không có bất kỳ sự liên quan nào, cũng như không phương hại đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo bất kỳ điều ước nào khác.

          Điều 2. Định nghĩa

Trong Hiệp ước này:

(a) “người biểu diễn” là diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công, và những người khác nhập vai, hát, đọc, ngâm, thể hiện, diễn xuất hoặc các hoạt động biểu diễn khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc những thể hiện tác phẩm văn học dân gian;

(b) “bản ghi âm” là bản định hình các âm thanh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh khác, hoặc việc định hình sự tái hiện lại của các âm thanh, không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác;[2]

          (c) “định hình” là sự thể hiện các âm thanh, hoặc sự tái hiện lại thể hiện này, từ đó các âm thanh có thể được tiếp nhận, được sao chép hoặc truyền đạt qua một thiết bị nào đó;

          (d) “nhà sản xuất bản ghi âm” là cá nhân hoặc pháp nhân khởi xướng và có trách nhiệm đối với việc định hình lần đầu tiên những âm thanh của cuộc biểu diễn hoặc những âm thanh khác, hoặc sự tái hiện lại của những âm thanh đó;

(e) “công bố” cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm đã định hình là việc đưa các bản sao của cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm tới công chúng, với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền, và với điều kiện là các bản sao được đưa tới công chúng với số lượng hợp lý; [3]

          (f) “phát sóng” là việc truyền bằng các phương tiện vô tuyến các âm thanh, hoặc hình ảnh và âm thanh, hoặc sự tái hiện lại của nó cho việc tiếp nhận của công chúng; việc truyền như vậy qua vệ tinh cũng là “phát sóng”; việc truyền tín hiệu được mã hoá là “phát sóng” khi mà các phương tiện giải mã được các tổ chức phát sóng cung cấp hoặc đồng ý cung cấp đến công chúng;

(g) “truyền đạt tới công chúng” cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm là truyền đến công chúng bằng bất kỳ phương thức nào ngoài phát sóng các âm thanh của buổi biểu diễn hoặc các âm thanh, hoặc tái hiện lại các âm thanh được định hình trong bản ghi âm. Mục đích của điều 15, “truyền đạt tới công chúng” bao gồm việc tạo ra các âm thanh hoặc tái hiện lại âm thanh được định hình trong bản ghi âm có thể nghe thấy.

Điều 3. Chủ thể hưởng bảo hộ theo Hiệp ước

          (1) Các Bên ký kết dành sự bảo hộ được quy định theo Hiệp ước này cho những người biểu diễn và những nhà sản xuất bản ghi âm là công dân của Các Bên ký kết khác.

(2) Công dân của Các Bên ký kết khác được hiểu là những người biểu diễn hoặc những nhà sản xuất bản ghi âm của nước đó sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ được Công ước Rome quy định, nếu tất cả Các Bên ký kết trong Hiệp ước này là các Quốc gia thành viên của Công ước đó. Về tiêu chuẩn bảo hộ, Bên ký kết sẽ áp dụng các định nghĩa có liên quan tại Điều 2 của Hiệp ước này [4].

(3) Bất kỳ Bên ký kết nào sử dụng các khả năng quy định tại Điều 5(3) của Công ước Rome hoặc để thực hiện mục đích của Điều 5 Công ước đó, Điều 17 sau đây sẽ đưa ra thông báo về việc áp dụng các quy định đó lên Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). [5]

Điều 4. Đối xử quốc gia

          (1) Mỗi Bên ký kết phải dành cho công dân của Các Bên ký kết khác, như đã định nghĩa ở Điều 3(2), sự đối xử mà Bên đó dành cho chính công dân của nước mình đối với các quyền độc quyền được quy định cụ thể trong Hiệp ước này, và đối với quyền hưởng thù lao thoả đáng được quy định tại Điều 15 của Hiệp ước này.

(2) Nghĩa vụ quy định tại Khoản (1) không áp dụng khi Bên ký kết khác lợi dụng những bảo lưu được phép theo quy định của Điều 15 (3) của Hiệp ước này.

 

Chương II

CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN

 

Điều 5. Quyền nhân thân của người biểu diễn

          (1) Độc lập với quyền kinh tế của người biểu diễn đối với các cuộc biểu diễn nghe trực tiếp hoặc các cuộc biểu diễn được định hình trong bản ghi âm, và thậm chí sau khi chuyển nhượng các quyền kinh tế đó, người biểu diễn có quyền yêu cầu được công nhận là người biểu diễn của cuộc biểu diễn của mình, trừ trường hợp cách sử dụng cuộc biểu diễn bắt buộc bỏ trống, và quyền phản đối bất kỳ sự  bóp méo, thêm hoặc các sửa đổi khác đối với cuộc biểu diễn của họ mà có thể phương hại đến thanh danh của họ.

          (2) Các quyền dành cho người biểu diễn theo Khoản (1) sẽ được duy trì sau khi tác giả chết, ít nhất cho đến hết thời hạn hưởng quyền kinh tế và có thể được thi hành bởi cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền theo luật pháp của Bên ký kết nơi có yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, luật pháp của Các Bên ký kết nào, tại thời điểm phê chuẩn hoặc gia nhập Hiệp ước này không quy định sự bảo hộ tất cả các quyền nêu ở khoản trên sau khi người biểu diễn chết, thì Bên ký kết đó có thể quy định là một số quyền trên sẽ chấm dứt sau khi người biểu diễn chết.

          (3) Các phương thức bồi thường nhằm đảm bảo các quyền được quy định theo Điều này do pháp luật của Bên ký kết nơi có yêu cầu bảo hộ điều chỉnh.

Điều 6. Quyền kinh tế của người biểu diễn đối với các cuộc biểu diễn chưa được định hình

          Đối với các cuộc biểu diễn của mình, người biểu diễn được độc quyền cho phép:

          (i) phát sóng và truyền đạt tới công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình của mình trừ khi cuộc biểu diễn cũng chính là cuộc biểu diễn phát sóng, và

(ii) định hình cuộc biểu diễn chưa được định hình của mình.

Điều 7. Quyền sao chép

Người biểu diễn được độc quyền cho phép sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào.[6]

Điều 8. Quyền phân phối

          (1) Người biểu diễn được hưởng độc quyền cho phép phổ biến tới công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm thông qua việc bán hoặc hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu khác.

(2) Không quy định nào trong Hiệp ước ảnh hưởng đến quyền tự do của các Bên ký kết trong việc xác định các điều kiện, nếu có, để áp dụng việc cạn quyền tại Khoản (1) sau khi bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu lần thứ nhất bản gốc hoặc một bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình với sự cho phép của người biểu diễn. [7]

Điều 9. Quyền cho thuê

          (1) Người biểu diễn được hưởng độc quyền cho phép cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc và các bản sao cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm như được quy định trong luật pháp quốc gia của các Bên ký kết, thậm chí sau khi chúng được người biểu diễn phân phối hoặc cho phép phân phối

(2) Bất luận các quy định tại Khoản (1), Bên ký kết mà vào ngày 15/4/1994, đã áp dụng và tiếp tục áp dụng chế độ trả tiền thù lao thoả đáng cho người biểu diễn đối với việc cho thuê bản sao cuộc biểu diễn của họ đã được định hình trong bản ghi âm, có thể duy trì chế độ đó với điều kiện là việc cho thuê thương mại bản ghi âm này không làm nẩy sinh sự phương hại về vật chất đối với độc quyền sao chép của người biểu diễn.[8]

Điều 10. Quyền phổ biến các cuộc biểu diễn đã được định hình

          Người biểu diễn sẽ được hưởng quyền độc quyền cho phép phổ biến tới công chúng các cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trong bản ghi âm bằng các phương tiện hữu tuyến và vô tuyến, theo cách thức mà công chúng có thể tiếp cận được từ một địa điểm và vào thời điểm do cá nhân họ lựa chọn.

 

Chương III

QUYỂN CỦA NHÀ SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM

 

Điều 11. Quyền sao chép

Nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng độc quyền cho phép sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm của họ dưới bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào.[9]

Điều 12. Quyền phân phối

          (1) Nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng độc quyền cho phép phổ biến tới công chúng bản gốc và các bản sao bản ghi âm của họ thông qua việc bán hoặc hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu khác.

(2) Không quy định nào trong Hiệp ước này ảnh hưởng đến quyền tự do của các Bên ký kết trong việc xác định các điều kiện, nếu có, áp dụng việc cạn quyền tại Khoản (1) áp dụng sau khi bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu lần thứ nhất bản gốc hoặc một bản sao bản ghi âm với sự cho phép của nhà sản xuất bản ghi âm.[10]

Điều 13. Quyền cho thuê

          (1) Nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng độc quyền cho phép cho thuê thương mại tới công chúng bản gốc và các bản sao bản ghi âm của mình, thậm chí sau khi nhà sản xuất phân phối hoặc cho phép phân phối

(2) Bất luận các quy định tại Khoản (1), Bên ký kết mà vào ngày 15/4/1994, đã áp dụng và tiếp tục áp dụng chế độ trả tiền thù lao thoả đáng cho nhà sản xuất bản ghi âm đối với việc cho thuê bản sao bản ghi âm của họ, có thể duy trì chế độ đó với điều kiện là việc cho thuê thương mại bản ghi âm không làm nẩy sinh sự phương hại về vật chất đối với quyền độc quyền sao chép của nhà sản xuất bản ghi âm. [11]

Điều 14. Quyền phổ biến bản ghi âm

Nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng độc quyền cho phép phổ biến tới công chúng bản ghi âm của họ bằng các phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, theo cách thức mà công chúng có thể tiếp cận được từ một địa điểm và vào thời điểm do cá nhân họ lựa chọn.

 

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 15. Quyền hưởng thù lao từ việc phát sóng và truyền đạt tới công chúng

          (1) Người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm được quyền hưởng thù lao tương  xứng từ việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp các bản ghi âm đã được công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng hoặc để truyền đạt bằng bất kỳ hình thức nào tới công chúng.

          (2) Các Bên ký kết có thể quy định trong luật quốc gia của mình rằng người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm hoặc cả hai có quyền yêu cầu người sử dụng trả thù lao tương xứng. Trong trường hợp không có thoả thuận giữa người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm, các Bên ký kết có thể ban hành luật quốc gia quy định các điều khoản theo đó người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm sẽ phân chia khoản thù lao tương xứng này.

          (3) Bất kỳ Bên ký kết nào cũng có thể tuyên bố rằng nước mình sẽ chỉ áp dụng các quy định của Khoản (1) tại thông báo gửi Tổng Giám đốc của WIPO trong một số trường hợp sử dụng nhất định, hoặc tuyên bố rằng nước mình sẽ hạn chế việc áp dụng các quy định đó theo một số cách thức khác, hoặc tuyên bố rằng nước mình sẽ không áp dụng tất cả các quy định này.

          (4)Trong Điều này, các bản ghi âm đã phổ biến tới công chúng bằng các phương tiện vô tuyến hoặc hữu tuyến theo cách thức mà công chúng có thể tiếp cận được từ một địa điểm và vào thời điểm do cá nhân họ lựa chọn sẽ được coi như là các bản ghi âm đó đã được công bố nhằm mục đích thương mại.[12] [13]

Điều 16. Hạn chế và ngoại lệ

(1) Các Bên ký kết có thể quy định trong luật quốc gia mình các loại hạn chế hoặc ngoại lệ về bảo hộ những người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm tương tự như đã quy định trong luật quốc gia mình về bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật.

(2) Các Bên ký kết chỉ quy định các hạn chế hoặc ngoại lệ đối với các quyền được quy định trong Hiệp ước này trong các trường hợp đặc biệt cụ thể không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường buổi biểu diễn hoặc bản ghi âm và không làm phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của người biểu diễn hoặc của nhà sản xuất bản ghi âm.[14] [15]

Điều 17. Thời hạn bảo hộ

          (1) Thời hạn bảo hộ dành cho người biểu diễn theo Hiệp ước này kéo dài ít nhất cho đến khi kết thúc thời hạn 50 năm, tính từ khi kết thúc năm mà cuộc biểu diễn đã được định hình trong bản ghi âm.

(2) Thời hạn bảo hộ dành cho nhà sản xuất bản ghi âm theo Hiệp ước này kéo dài ít nhất cho đến khi kết thúc thời hạn 50 năm, tính từ khi kết thúc năm mà bản ghi âm đã được công bố, hoặc nếu không công bố này trong vòng 50 năm kể từ khi định hình bản ghi âm thì thời hạn bảo hộ ít nhất là 50 năm tính từ khi kết thúc năm mà việc định hình được thực hiện.

Điều 18. Các nghĩa vụ liên quan đến biện pháp công nghệ

Các Bên ký kết sẽ quy định sự bảo hộ về pháp luật tương xứng và các biện pháp pháp lý hiệu quả chống lại việc vô hiệu hoá các biện pháp công nghệ được người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm sử dụng trong việc thực thi các quyền của mình theo Hiệp ước này và ngăn chặn các hành vi không được người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm cho phép hoặc không được phép theo pháp luật đối với các cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm của họ.

Điều 19. Các nghĩa vụ liên quan đến thông tin quản lý quyền

          (1) Các Bên ký kết sẽ quy định những biện pháp pháp lý tương xứng và hiệu quả đối với bất kỳ người nào cố ý thực hiện các hành vi sau đây, biết hoặc dựa vào các biện pháp  dân sự để xác định là có cơ sở hợp lý biết rằng hành vi đó tạo khả năng, điều kiện hoặc che giấu sự vi phạm bất kỳ quyền nào được quy định trong Hiệp ước này:

          (i) Dỡ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông tin quản lý quyền điện tử nào mà không được sự cho phép của tác giả;

          (ii) Phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc phổ biến tới công chúng mà không được sự cho phép, các cuộc biểu diễn, bản sao của các cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm mà biết rằng thông tin quản lý quyền điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được sự cho phép của tác giả

(2) Trong Điều này, “thông tin quản lý quyền” là thông tin xác định người biểu diễn, cuộc biểu diễn của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, bản ghi âm, chủ sở hữu bất kỳ quyền nào đối với cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, hoặc thông tin về thời hạn và điều kiện sử dụng cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, và mọi con số hoặc mã ký hiệu thể hiện thông tin đó, khi các mục thông tin này được gắn với bản sao của cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm hoặc xuất hiện cùng với việc truyền đạt hoặc cung cấp các buổi biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm tới công chúng.[16]

Điều 20. Thủ tục

Việc hưởng và thực thi các quyền được quy định trong Hiệp ước này không yêu cầu bất kỳ thủ tục nào.

Điều 21. Bảo lưu

Theo các quy định của Điều 15(3), không một bảo lưu nào đối với Hiệp ước được chấp thuận.

Điều 22. Thời gian áp dụng

          (1) Các Bên ký kết sẽ áp dụng các quy định của Điều 18 Công ước Berne với những sửa đổi thích hợp, đối với các quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm được quy định trong Hiệp ước này.

(2) Bất luận Khoản (1), Bên ký kết có thể hạn chế việc áp dụng Điều 5 của Hiệp ước này đối với các cuộc biểu diễn được tiến hành sau thời điểm Hiệp ước này có hiệu lực đối với Bên ký kết đó.

Điều 23. Các quy định về thực thi các quyền

          (1) Các Bên ký kết chịu trách nhiệm ban hành các biện pháp cần thiết phù hợp với hệ thống pháp luật của nước mình để đảm bảo việc áp dụng Hiệp ước này

(2) Các Bên ký kết đảm bảo rằng các thủ tục thực thi đã sẵn có trong pháp luật nước mình cho phép thực hiện những hành động có hiệu quả chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm các quyền nào được quy định trong Hiệp ước này, bao gồm các biện pháp để ngăn chặn vi phạm và các biện pháp để ngăn ngừa các vi phạm mới.

 

Chương V

CÁC ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ

VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Điều 24. Hội đồng

          (1) (a) Các Bên ký kết sẽ lập một Hội đồng.

          (b) Mỗi Bên ký kết có một đoàn đại biểu đại diện có thể được trợ giúp của các đại biểu dự khuyết, cố vấn và chuyên gia.

          (c) Các chi phí cho đoàn đại biểu do Bên ký kết chỉ định chịu. Hội đồng có thể yêu cầu WIPO trợ giúp về tài chính nhằm tạo thuận lợi các đoàn của Các Bên ký kết được coi là những nước đang phát triển theo thực tiễn của Đại Hội đồng của Liên Hiệp quốc hoặc là những nước đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

          (2) (a) Hội đồng sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến việc duy trì và phát triển Hiệp ước này, việc áp dụng và thực thiHiệp ước.

          (b) Hội đồng thực hiện chức năng được trao cho mình theo Điều 26(2)  liên quan đến việc kết nạp các tổ chức liên Chính phủ trở thành thành viên của Hiệp ước.

          (c) Hội đồng quyết định việc triệu tập mọi hội nghị ngoại giao về sửa đổi Hiệp ước này và đưa ra những hướng dẫn cần thiết cho Tổng Giám đốc WIPO về việc chuẩn bị các hội nghị ngoại giao này.

          (3) (a) Bên ký kết là một Quốc gia có một phiếu bầu và chỉ được bỏ phiếu bầu nhân danh quốc gia mình.

          (b) Bên ký kết là tổ chức liên Chính phủ có thể tham gia bỏ phiếu thay cho Các Quốc gia thành viên của tổ chức mình với số phiếu bầu tương đương với số Quốc gia thành viên của tổ chức mình là Bên ký kết của Hiệp ước này. Không tổ chức liên Chính phủ nào được tham gia bỏ phiếu nếu một trong các Quốc gia thành viên của tổ chức này thực hiện quyền bỏ phiếu của mình và ngược lại.

          (4) Hội đồng họp phiên họp thường lệ hai năm một lần theo sự triệu tập của Tổng Giám đốc WIPO.

(5) Hội đồng xây dựng quy chế hoạt động của mình, kể cả việc triệu tập những phiên họp bất thường, các yêu cầu về số đại biểu hợp lệ, và đa số phiếu bầu cần thiết cho việc thông qua những quyết định khác nhau tuỳ thuộc vào các quy định của Hiệp ước.

Điều 25. Vụ Quốc tế

Vụ Quốc tế của WIPO thực hiện các nhiệm vụ quản lý liên quan đến Hiệp ước.

Điều 26. Điều kiện trở thành thành viên của Hiệp ước

          (1) Mọi Quốc gia thành viên của WIPO có thể trở thành Bên ký kết của Hiệp ước này.

          (2) Hội đồng có thể quyết định chấp thuận bất kỳ tổ chức liên Chính phủ nào tuyên bố rằng tổ chức mình có đủ điều kiện, và có điều lệ riêng ràng buộc tất cả các Quốc gia thành viên của tổ chức và tổ chức đã được uỷ quyền hợp lệ theo quy chế hoạt động của tổ chức mình, đối với các vấn đề được quy định trong Hiệp ước này, trở thành Bên ký kết của Hiệp ước này.

          (3) Cộng đồng Châu Âu đã đưa ra tuyên bố nêu tại Khoản trên tại Hội nghị Ngoại giao thông qua Hiệp ước này, có thể trở thành thành viên của Hiệp ước.

Điều 27. Các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp ước

Các quy định cụ thể ngược lại trong Hiệp ước này, mỗi Bên ký kết được hưởng tất cả các quyền và thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo Hiệp ước này.

Điều 28. Ký kết Hiệp ước

Hiệp ước này để ngỏ cho việc ký kết đến ngày 31/12/1997 của mọi Quốc gia thành viên của WIPO và của Cộng đồng Châu Âu.

Điều 29. Hiệu lực của Hiệp ước

Hiệp ước có hiệu lực 3 tháng sau khi có 30 văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập của các Quốc gia được nộp tới Tổng Giám đốc WIPO.

Điều 30. Ngày có hiệu lực của việc trở thành Bên ký kết của Hiệp ước

Hiệp ước này sẽ ràng buộc:

(i) 30 Quốc gia nêu tại Điều 29, kể từ ngày Hiệp ước này có hiệu lực;

(ii) Các Quốc gia khác từ khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quốc gia đó nộp văn kiện của mình tới Tổng Giám đốc WIPO;

(iii) Cộng đồng Châu Âu, từ khi hết thời hạn 3 tháng sau khi nộp văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập của mình nếu văn kiện này được nộp sau khi HIệp ước này có hiệu lực theo Điều 29, hoặc, 3 tháng sau khi Hiệp ước này có hiệu lực nếu văn kiện này được nộp trước ngày Hiệp ước này có hiệu lực.

(iv) Các tổ chức liên Chính phủ khác được chấp thuận trở thành Bên ký kết của Hiệp ước này, từ khi hết thời hạn 3 tháng sau khi nộp văn kiện gia nhập của tổ chức đó.

Điều 31. Rút khỏi Hiệp ước

Bất kỳ Bên ký kết nào đều có thể rút khỏi Hiệp ước này bằng thông báo gửi tới Tổng Giám đốc WIPO. Việc rút khỏi Hiệp ước sẽ có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày Tổng Giám đốc WIPO nhận được thông báo.

Điều 32. Ngôn ngữ của Hiệp ước

(1) Hiệp ước này được ký trên đơn bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, các bản bằng tất cả các ngôn ngữ này đều có giá trị ngang nhau.

(2) Văn bản chính thức bằng các ngôn ngữ khác với các ngôn ngữ nêu tại Khoản (1) sẽ do Tổng Giám đốc WIPO thảo ra theo yêu cầu của Bên ký kết có liên quan sau khi lấy ý kiến của tất cả Bên ký kết. Trong Khoản này, “Bên ký kết có liên quan” là bất kỳ Quốc gia thành viên nào của WIPO có ngôn ngữ chính thức hoặc có một trong các ngôn ngữ chính thức đang yêu cầu lập; và là Cộng đồng Châu Âu và bất kỳ tổ chức liên   Chính phủ nào khác có thể trở thành thành viên của Hiệp ước này, nếu một trong các ngôn ngữ chính thức được yêu cầu thảo ra.

Điều 33. Lưu giữ

Tổng Giám đốc WIPO là người lưu giữ Hiệp ước.

 

1 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 1(2): Điểm này được hiểu là Điều 1(2) khẳng định mối quan hệ giữa các quyền đối với bản ghi âm theo Hiệp ước này và quyền tác giả đối với các tác phẩm được thể hiện trong bản ghi âm đó. Trong trường hợp sự cho phép được yêu cầu từ cả tác giả của tác phẩm được thể hiện trong bản ghi âm và người biểu diễn hoặc nhà sản xuất sở hữu các quyền đối với bản ghi âm, yêu cầu về sự cho phép của tác giả sẽ không chấm dứt sự cần thiết phải có được sự cho phép của người biểu diễn hoặc nhà sản xuất cũng được đòi hỏi, và ngược lại.

Điểm này cũng được hiểu là không điểm nào trong Điều 1(2) loại trừ việc Bên ký kết quy định các quyền độc quyền cho người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm vượt quá các quyền được quy định theo Hiệp ước này.

2 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(b): Điểm này được hiểu là định nghĩa về bản ghi âm được quy định ở Điều 2(b) không ảnh hưởng đến các quyền đối với bản ghi âm bằng bất kỳ cách thức nào do việc đưa bản ghi âm vào trong tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác.

3 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(e), 8, 9, 12 và 13: tại các Điều này, thuật ngữ “các bản sao” và “bản gốc và các bản sao”, gắn liền với quyền phân phối và quyền cho thuê quy định tại các Điều này, chỉ đề cập đến các bản sao đã được định hình có thể đưa vào lưu thông như các vật hữu hình.

4 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 3(2): về việc áp dụng Điều 3(2), điểm này được hiểu là định hình có nghĩa là hoàn tất băng gốc.

 

6 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 7, 11 và 16: như được nêu ở Điều 7 và 11, và những ngoại lệ được phép theo Điều 16 dưới đây, quyền sao chép hoàn toàn áp dụng trong môi trường số, đặc biệt trong việc sử dụng các cuộc biểu diễn và bản ghi âm dưới dạng số. Điểm này cũng được hiểu là việc lưu giữ cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm được bảo hộ dưới dạng số trong các thiết bị điện tử được coi là việc sao chép theo nghĩa của các Điều khoản này.

7 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(e), 8, 9, 12 và 13: trong các Điều này, thuật ngữ “các bản sao” và “bản gốc và các bản sao”, tuỳ thuộc vào quyền phân phối và quyền cho thuê theo các Điều nêu trên, chỉ đề cập đến các bản sao đã được định hình và có thể được đưa vào lưu thông như các vật hữu hình.

8 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(e), 8, 9, 12 và 13: trong các Điều này, thuật ngữ “các bản sao” và “bản gốc và các bản sao”, tuỳ thuộc vào quyền phân phối và quyền cho thuê theo các Điều nêu trên, chỉ đề cập đến các bản sao đã được định hình và có thểđược đưa vào lưu thông như các vật hữu hình.

9 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 7, 11 và 16: Như được nêu ở Điều 7 và 11 và những ngoại lệ được phép ở Điều 16 tới đây, quyền sao chép hoàn toàn áp dụng trong môi trường số, đặc biệt trong việc sử dụng cuộc biểu diễn và bản ghi âm ở dạng số. Điểm này cũng được hiểu là việc lưu giữ cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm được bảo hộ dưới dạng số trong môi trường điện tử được coi là sao chép theo nghĩa của các Điều này.

10 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(e), 8, 9, 12 và 13: trong các Điều này, thuật ngữ “các bản sao” và “bản gốc và các bản sao”, tuỳ thuộc vào quyền phân phối và quyền cho thuê theo các Điều nêu trên, chỉ đề cập đến các bản sao đã được định hình và có thể được đưa vào lưu thông như các vật hữu hình.

11 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 2(e), 8, 9, 12 và 13: trong các Điều này, thuật ngữ “các bản sao” và “bản gốc và các bản sao”, tuỳ thuộc vào quyền phân phối và quyền cho thuê theo các Điều nêu trên, chỉ đề cập đến các bản sao đã được định hình và có thể được đưa vào lưu thông như các vật hữu hình.

12 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 15: điểm này được hiểu là Điều 15 không thể hiện giải pháp toàn diện về mức độ các quyền phát sóng và truyền đạt tới công chúng mà người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng trong thời kỳ kỹ thuật số. Các Phái đoàn không thể đạt được sự nhất trí đối với các đề nghị khác biệt về các khía cạnh của khả năng độc quyền được quy định trong các trường hợp cụ thể hoặc về các quyền được quy định không được bảo lưu, và do vậy sẽ được giải quyết sau.

13 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 15: điểm này được hiểu là Điều 15 không ngăn cản việc dành các quyền được bàn đến trong Điều này cho người biểu diễn tác phẩm dân gian và nhà sản xuất bản ghi âm ghi tác phẩm dân gian trong trường hợp các bản ghi âm này không được công bố nhằm đạt lợi ích thương mại.

14 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 7, 11 và 16: ở các Điều 7, 11 và các ngoại lệ được phép theo Điều 16, quyền sao chép áp dụng hoàn toàn trong môi trường số, đặc biệt trong việc sử dụng cuộc biểu diễn và bản ghi âm dưới dạng số. Điểm này cũng được hiểu là việc lưu giữ buổi biểu diễn hoặc bản ghi âm được bảo hộ dưới dạng số trong các thiết bị điện tử cũng là sao chép theo nghĩa của các Điều này.

15 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 16: Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 10 Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (về các giới hạn và ngoại lệ) cũng có thể áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với Điều 16 (về giới hạn và ngoại lệ) của Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm. [toàn văn tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 10 của Hiệp ước WCT nói như sau: “Điểm này được hiểu là các quy định của Điều 10 cho phép các Bên ký kết đưa ra và mở rộng các giới hạn và ngoại lệ  một cách thích hợp trong môi trường số  theo luật quốc gia của mình phù hợp với Công ước Berne. Tương tự, các quy định này sẽ được hiểu là cho phép Bên ký kết đặt ra các hạn chế và ngoại lệ mới thích hợp trong môi trường mạng kỹ thuật số.

“Điểm này cũng được hiểu là Điều 10(2) không làm giảm cũng không mở rộng phạm vi khả năng áp dụng các giới hạn và ngoại lệ được phép theo Công ước Berne”].

16 Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 19: Tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 12 của Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (về các nghĩa vụ liên quan đến thông tin quản lý quyền) cũng có thể được áp dụng tương tự đối với Điều 19 (về các nghĩa vụ liên quan đến thông tin quản lý quyền) của Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm. [Nôi dung của tuyên bố được thông qua liên quan đến Điều 12 của Hiệp ước WCT: Điểm này được hiểu là đề cập đến “sự vi phạm bất kỳ quyền nào được quy định trong Hiệp ước này hoặc Công ước Berne” bao gồm cả các quyền độc quyền và quyền hưởng thù lao.

“Điểm này cũng được hiểu là các Bên ký kết sẽ không dựa vào Điều này để lập ra hoặc thực thi các hệ thống quản lý quyền có thể gây ra việc áp đặt các thủ tục hình thức không được phép theo Công ước Berne hoặc Hiệp ước này, ngăn cản việc tự do lưu thông hàng hoá hoặc cản trở việc hưởng các quyền theo Hiệp ước này.”].