English
Thứ 3, 18/02/2020

55/1999/QĐ-BVHTT

Quyết định

 

Số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 5 tháng 8 năm 1999 
Của Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin

Ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, 
lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, 
băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

- Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Quyết định

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu".

Điều 2: Bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bản Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động âm nhạc ban hành kèm theo Quyết định số 1709/VH-QĐ ngày 11-10-1989 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Văn bản số 2137/CV-VP ngày 27-7-1994 của Bộ Văn hoá - Thông tin và những quy định do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều hết hiệu lực kể từ ngày Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Đã ký: Nguyễn Khoa Điềm