English
Thứ 3, 18/02/2020

88 /2006/QĐ-BVHTT

Bộ Văn hoá - Thông tin

Số: 88 /2006/-BVHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

 

 

 

Quyết định 

 

Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận 

đăng ký quyền tác giả,  quyền liên quan

 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

 

 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14/7/2005, Luật sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật,

Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

- Văn phòng Chủ Tịch nước (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng TW và các ban của Đảng (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Toà án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể (để biết)

- HĐND, UYBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);

- Các Sở Văn hoá - Thông tin (để thực hiện);

- Website Chính phủ;

- Công báo;

- Cục kiểm tra VBQPPL;

- Các Cục, Vụ, VP, Thanh tra Bộ VHTT (để thực hiện);

- Lưu: VT Bộ (03), Cục BQTGVH-NT (02), QTA (260).

 

 

KT.Bộ trưởng

Thứ trưởng

 

(đã ký)

Trần Chiến Thắng

 

04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,  Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

(Ban hành kèm theo Quyết định số  88 /2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006

của Bộ Văn hoá  - Thông tin)

 

Ban hành kèm theo quyết định này 12 mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan,  hợp đồng sử dụng quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản, biểu diễn, sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng, hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan sử dụng trong hoạt động quyền tác giả, quyền liên quan