English
Thứ 7, 08/05/2021
Các bước tiến trong hoạt động lập pháp về quyền Sở hữu trí tuệ qua năm bản Hiến pháp Theo tiến trình lịch sử, các bản hiến pháp lần lượt được ra đời để đáp ứng yêu cầu mới của cánh mạng Việt Nam. Mỗi bản hiến pháp mới là một tiến bộ mới về tư tưởng lập pháp, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ đơm hoa, kết trái.
Giới thiệu tác phẩm