English
Thứ 3, 18/02/2020

05/2000/QĐ-BVHTT

Quyết định Số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Về việc ban hành Quy chế Quản lý xây dựng 
tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ phần Bản quyền tác giả của Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 290/BXD-PC ngày 3 tháng 3 năm 2000 của Bộ Xây dựng thoả thuận ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Mỹ Thuật,

 

Quyết định:

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).

- Quy chế này được áp dụng cho việc quản lý, xây dựng phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng bao gồm: sáng tác mẫu phác thảo, thể hiện, chuyển chất liệu, dàn dựng tranh tượng, phù điêu.

- Đối với phần xây dựng cơ bản nằm trong tổng thể công trình tượng đài, tranh hoành tráng không thuộc phạm vi điều chỉnh Quy chế này.

Điều 2: Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng của Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện bản Quy chế này.

 

KT. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Thứ trưởng

 

Đã ký: Nguyễn Trung Kiên