English
Thứ 3, 18/02/2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO

Thứ 2, 26-03-2018 02:55

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Cục Bản quyền tác giả đang tiến hành nghiên cứu, dự thảo hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPPT). Cục Bản quyền tác giả đã đề nghị với WIPO về việc tổ chức Hội thảo về Quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số và các Hiệp ước về Internet của WIPO và đề nghị WIPO hỗ trợ tư vấn về mặt pháp luật và đánh giá tác động kinh tế, văn hóa, xã hội khi Việt Nam gia nhập 2 Hiệp ước này.         

           Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp tổ chức Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO vào ngày 06/12/2017 tại Hà Nội.

alt

Banner Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO

           Hội thảo sẽ cung cấp những kinh nghiệm quý giá từ các quốc gia với nội dung hướng tới thực hiện có hiệu quả bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và vai trò của thư viện trên môi trường số, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, góp phần bảo hộ, khơi nguồn sáng tạo, kích thích sự phát triển, tiến bộ của loài người. Đây là cơ hội tốt để việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Lê Hương