English
Thứ 3, 07/04/2020

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc

Thứ 6, 29-06-2018 08:34

BẢN GHI NHỚ

VỀ HỢP TÁC

TRONG LĨNH VỰC QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

GIỮA

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VIỆT NAM

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ HÀN QUỐC

 

Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (sau đây gọi là “các Bên”);

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc;

Ý thức được tầm quan trọng của quyền tác giả và quyền liên quan trong hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật, và mọi lĩnh vực về văn hóa, kinh tế;

Mong muốn khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế, văn hoá và thịnh vượng giữa hai nước;

Ý thức được sự cần thiết mở rộng phạm vi hợp tác trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan,

 

Hai bên thoả thuận như sau:

 

Điều 1

Mục đích

 

Mục đích của Bản ghi nhớ này là để thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, thúc đẩy hợp tác nhằm bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, thúc đẩy sử dụng hợp lý các tác phẩm và nỗ lực thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa giữa hai quốc gia.

 

Điều 2

Trao đổi thông tin

 

Các Bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và tài liệu liên quan đến pháp luật và công nghệ trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan của hai Bên, thiện chí tiếp nhận yêu cầu chia sẻ thông tin của Bên kia trừ các trường hợp đặc biệt.

 

Điều 3

Trao đổi nhân lực

 

1. Các Bên sẽ nỗ lực thúc đẩy thăm viếng lẫn nhau và đào tạo các công chức và chuyên gia trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan để phát triển nguồn nhân lực.

2. Các Bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thông qua những chuyến khảo sát tại mỗi quốc gia.

 

Điều 4

Hợp tác quốc tế

 

Tăng cường hợp tác giữa các Bên trong các dự án và hội nghị của các tổ chức quốc tế như WTO, WIPO v.v... để thúc đẩy lợi ích chung của hai quốc gia.

 

Điều 5

Thúc đẩy trao đổi giữa các tổ chức quản lý tập thể

 

Các Bên sẽ tạo điều kiện trao đổi và hợp tác giữa các tổ chức quản lý tập thể của hai quốc gia trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

 

Điều 6

Gặp gỡ tư vấn

 

1. Các Bên sẽ tổ chức các cuộc họp tư vấn (sau đây gọi là “tư vấn”) khi có điều kiện để thảo luận pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, sử dụng hợp lý, trao đổi thông tin và nguồn nhân lực trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, tư vấn sẽ được tổ chức luân phiên tại hai nước (nước chủ nhà chịu tất cả các chi phí, trừ đường bay quốc tế khứ hồi).

3. Các vấn đề liên quan sẽ được giải quyết thông qua tư vấn giữa các Bên.

 

 

Điều 7

Giới hạn

 

Các điều khoản hợp tác này không gây nguy hại đối với pháp luật và quyền lợi của mỗi Bên, cũng như không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với việc thực hiện những cam kết trong các Điều ước quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan mà các Bên đã ký.

 

Điều 8

Thực hiện

 

1. Bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày ký kết;

2. Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm và sẽ tự động gia hạn thêm mỗi lần 3 năm, trừ khi một trong hai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản ý định chấm dứt Bản ghi nhớ này ít nhất 6 tháng trước ngày hết hạn.

 

Điều 9

Diễn giải

 

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc diễn giải và áp dụng Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết thông qua tham vấn lẫn nhau.

 

Trước sự chứng kiến, Bản ghi nhớ này ký tại Thành phố Hà Nội vào ngày ….. tháng 12 năm 2012; được làm thành 06 bản, 02 bản bằng tiếng Việt, 02 bản bằng tiếng Hàn và 02 bản bằng tiếng Anh; các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng ý kiến nào về bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thay mặt Cục Bản quyền tác giả,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hàn Quốc

 

 

 

 

 
   
 

Lim Won Sun

Cục trưởng

    Thay mặt Cục Bản quyền tác giả,

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Việt Nam

 

 

 

 

 
   
  

Vũ Ngọc Hoan

Phó Cục trưởng phụ trách