English
Thứ 3, 18/02/2020

2455/QĐ-ĐA

Quyết định

số 2455/QĐ-ĐA ngày 9 tháng 8 năm 1997 
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Về việc ban hành Quy chế duyệt phim

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

- Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

- Để củng cố và tăng cường công tác quản lý tác phẩm điện ảnh;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Quyết định:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế duyệt phim".

Điều 2: Quy chế này thay thế Quy chế duyệt các tác phẩm điện ảnh ban hành theo Quyết định số 619/QĐ ngày 21/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3: Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện Quy chế này và tổ chức theo dõi, phát hiện những trường hợp vi phạm để kịp thời xử lý.

KT. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Thứ trưởng

Đã ký: Nguyễn Trung Kiên