Văn bản đính chính Nghị định số 21/2015/NĐ-CP PDF.
Thứ ba, 09-06-2015 15:56

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 230/CP-KGVX

V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2015


Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

-Văn phòng Tổng Bí thư;

-Văn phòng Chủ tịch nước;

-Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

-Văn phòng Quốc hội;

-Tòa án nhân dân tối cao;

-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-Kiểm toán Nhà nước;

-Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

-Ngân hàng Chính sách xã hội;

-Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-Cơ quan Trung ương của các đoàn thế.


Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót trong Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác như sau:

Tại trang 7, từ dòng thứ 2 đến dòng thứ 5 trên xuống dưới (Khoản 1 Điều 10) của Nghị định này xin sửa lại là: “1. Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể, múa rối và các thể loại tương tự khác, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:”


Nơi nhận:

-Như trên;

-VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục,

đơn vị trực thuộc, Công báo;

-Lưu: VT, KGVX(3b).240


TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHĐã ký

Hoàng Tuấn Anh

 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu